www.adminn.cn
站长正能量分享网!

php中var_dump()函数的详解说明

AD:阿里云服务器企业会员更优惠 腾讯云香港,韩国免备案服务器1.8折优惠

本文章给大家全面的介绍一下关于php中var_dump()函数用法详解,大家可参考参考.

var_dump()void var_dump ( mixed expression [, mixed expression [, …]] )

var_dump()方法是判断一个变量的类型与长度,并输出变量的数值,如果变量有值输的是变量的值并回返数据类型,此函数显示关于一个或多个表达式的结构信息,包括表达式的类型与值,数组将递归展开值,通过缩进显示其结构.

例1,代码如下:

 1. <?php 
 2. $a = "alsdflasdf;a"
 3. $b = var_dump($a); 
 4. echo "<br>"
 5. //var_dump($c); 
 6. $d=var_dump($c); 
 7. echo "<br>"
 8. echo $a
 9. echo "<br>"
 10. echo $b
 11. echo "<br>"
 12. //输出: 
 13. string(12) "alsdflasdf;a" 
 14. NULL 
 15. alsdflasdf;a 

例2,var_dump() 示例,代码如下:

 1. <?php 
 2. $a = array (1, 2, array ("a""b""c")); 
 3. var_dump ($a); 
 4. /* 输出: 
 5. array(3) { 
 6.   [0]=> 
 7.   int(1) 
 8.   [1]=> 
 9.   int(2) 
 10.   [2]=> 
 11.   array(3) { 
 12.     [0]=> 
 13.     string(1) "a" 
 14.     [1]=> 
 15.     string(1) "b" 
 16.     [2]=> 
 17.     string(1) "c" 
 18.   } 
 19. } 
 20. */ 
 21. $b = 3.1; 
 22. $c = TRUE; 
 23. var_dump($b,$c); 
 24. /* 输出: 
 25. float(3.1) 
 26. bool(true) 
 27. */ 
 28. ?> 

var_export和serialize做数组缓存

$str = serialize($arr);

这两种机制转换之后的字符串是不一样的,第一种是数组的原型模式,第二种是序列化后的形式,第一 种存入文件中的只要加上<?php ?>标签,就形式了一个可用的数组原型,对调用来说,不用转换,直接返回这个数组就可以,但第二种,则需要再用一次unserialize函数反序列化一下,对于第一种说,就多了一步操作,下来我们用数据说话吧,代码如下:

 1. <?php 
 2. set_time_limit(50); 
 3. $a = array(1,2,3); 
 4. $b = array('a'=>1, 'b'=>2, 'c'=>3); 
 5. $c = array('a'=>array(1,2,3), 'b'=>array(4,5,6)); 
 6.  
 7. $time1 = microtime(true); 
 8.  
 9. $times = 1000000; #10w 
 10.  
 11. for($i=1; $i<=$times$i++){ 
 12.  $A = var_export($a, true); 
 13.  
 14. $time2 = microtime(true); 
 15.  
 16. for($i=1; $i<=$times$i++){ 
 17.  $B = var_export($b, true); 
 18.  
 19. $time3 = microtime(true); 
 20.  
 21. for($i=1; $i<=$times$i++){ 
 22.  $C = var_export($c, true); 
 23.  
 24. $time4 = microtime(true); 
 25.  
 26. for($i=1; $i<=$times$i++){ 
 27.  $X = serialize($a); 
 28.  
 29. $time5 = microtime(true); 
 30.  
 31. for($i=1; $i<=$times$i++){ 
 32.  $Y = serialize($b); 
 33.  
 34. $time6 = microtime(true); 
 35.  
 36. for($i=1; $i<=$times$i++){ 
 37.  $Z = serialize($c); 
 38.  
 39. $time7 = microtime(true); 
 40.  
 41. for($i=1; $i<=$times$i++){ 
 42.  $O = unserialize($X); 
 43.  
 44. $time8 = microtime(true); 
 45.  
 46. for($i=1; $i<=$times$i++){ 
 47.  $P = unserialize($Y); 
 48.  
 49. $time9 = microtime(true); 
 50.  
 51. for($i=1; $i<=$times$i++){ 
 52.  $Q = unserialize($Z); 
 53. $time10 = microtime(true); 
 54.  
 55. $var_export_time['a'] = $time2 – $time1
 56. $var_export_time['b'] = $time3 – $time2
 57. $var_export_time['c'] = $time4 – $time3
 58.  
 59. $serialize_time['a'] = $time5 – $time4
 60. $serialize_time['b'] = $time6 – $time5
 61. $serialize_time['c'] = $time7 – $time6
 62.  
 63. $unserialize_time['a'] = $time8 – $time7
 64. $unserialize_time['b'] = $time9 – $time8
 65. $unserialize_time['c'] = $time10 – $time9
 66. print_r($var_export_time); 
 67. print_r($serialize_time); 
 68. print_r($unserialize_time); 
 69. ?> 
 70. //output: 
 71. //开源代码phpfensi.com 
 72. Array(    [a] => 3.3401498794556    [b] => 5.1394801139832    [c] => 8.8483898639679)Array(    [a] => 1.6063709259033    [b] => 1.7033960819244    [c] => 3.4534389972687)Array(    [a] => 1.6037359237671    [b] => 1.817803144455    [c] => 3.7992968559265) 

由上面数据说明:

var_export函数性能比serialize函数性能差一倍,而 unserialize时间也需要和serialize差不多的时间,serialize加上unserialize时间,和用var_export时间差不多.

模板优惠价: (点击购买)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《php中var_dump()函数的详解说明》
文章链接:https://www.adminn.cn/news/6463.html
本站资源模板仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。2021.5月起,网站调整,暂不再分享免费模板。谢谢理解

Adminn.Cn 站长分享圈

帝国CMS精品模板腾讯云优惠券,代金券

本站源码仅供本地环境下学习借鉴研究使用!

源码请勿用于任何涉灰站点!净化网络,站长更有责!

支付宝扫一扫打赏