www.adminn.cn
站长正能量分享网!

PHP二维数组怎么按某个字段排序?

AD:阿里云服务器企业会员更优惠 腾讯云香港,韩国免备案服务器1.8折优惠

先不说别的我们直接看二维数组按某个字段排序实例,代码如下:

 1. /**    
 2.  * @author yebihai 
 3.  * @desc 按二维数组的某一个字段进行升降排序    
 4.  * @data    
 5.  *      $testData = array(    
 6.             array('price'=>19),    
 7.             array('price'=>121),    
 8.             array('price'=>115),    
 9.             array('price'=>113),    
 10.             array('price'=>112)    
 11.         );    
 12.  */      
 13. class sortClass{      
 14.     //升序      
 15.     function sortArrayAsc($preData,$sortType='price'){      
 16.         $sortData = array();      
 17.         foreach ($preData as $key_i => $value_i){      
 18.             $price_i = $value_i[$sortType];      
 19.             $min_key = '';      
 20.             $sort_total = count($sortData);      
 21.             foreach ($sortData as $key_j => $value_j){      
 22.                 if($price_i<$value_j[$sortType]){      
 23.                     $min_key = $key_j+1;      
 24.                     break;      
 25.                 }      
 26.             }      
 27.             if(empty($min_key)){    
 28.                 array_push($sortData, $value_i);       
 29.             }else {      
 30.                 $sortData1 = array_slice($sortData, 0,$min_key-1);       
 31.                 array_push($sortData1, $value_i);      
 32.                 if(($min_key-1)<$sort_total){      
 33.                     $sortData2 = array_slice($sortData, $min_key-1);       
 34.                     foreach ($sortData2 as $value){      
 35.                         array_push($sortData1, $value);      
 36.                     }      
 37.                 }      
 38.                 $sortData = $sortData1;      
 39.         }      
 40.         }      
 41.         return $sortData;      
 42.     }      
 43.     //降序      
 44.     function sortArrayDesc($preData,$sortType='price'){      
 45.         $sortData = array();      
 46.         foreach ($preData as $key_i => $value_i){      
 47.             $price_i = $value_i[$sortType];      
 48.             $min_key = '';      
 49.             $sort_total = count($sortData);      
 50.             foreach ($sortData as $key_j => $value_j){      
 51.                 if($price_i>$value_j[$sortType]){      
 52.                     $min_key = $key_j+1;      
 53.                     break;      
 54.                 }      
 55.             }      
 56.             if(empty($min_key)){      
 57.                 array_push($sortData, $value_i);       
 58.             }else {      
 59.                 $sortData1 = array_slice($sortData, 0,$min_key-1);       
 60.                 array_push($sortData1, $value_i);      
 61.                 if(($min_key-1)<$sort_total){      
 62.                     $sortData2 = array_slice($sortData, $min_key-1);       
 63.                     foreach ($sortData2 as $value){      
 64.                         array_push($sortData1, $value);      
 65.                     }      
 66.                 }      
 67.                 $sortData = $sortData1;      
 68.             }      
 69.         }      
 70.         return $sortData;      
 71.     }      
 72. }  

后面整理一些关于数组排序的函数,数据排序函数有:

•sort() 函数用于对数组单元从低到高进行排序。

•rsort() 函数用于对数组单元从高到低进行排序。

•asort() 函数用于对数组单元从低到高进行排序并保持索引关系。

•arsort() 函数用于对数组单元从高到低进行排序并保持索引关系。

•ksort() 函数用于对数组单元按照键名从低到高进行排序。

•krsort() 函数用于对数组单元按照键名从高到低进行排序。

•array_multisort() 函数对多个数组或多维数组进行排序

模板优惠价: (点击购买)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《PHP二维数组怎么按某个字段排序?》
文章链接:https://www.adminn.cn/news/7155.html
本站资源模板仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。2021.5月起,网站调整,暂不再分享免费模板。谢谢理解

Adminn.Cn 站长分享圈

帝国CMS精品模板腾讯云优惠券,代金券

本站源码仅供本地环境下学习借鉴研究使用!

源码请勿用于任何涉灰站点!净化网络,站长更有责!

支付宝扫一扫打赏