www.adminn.cn
站长正能量分享网!

PHP中数组排序函数详解

AD:阿里云服务器企业会员更优惠 腾讯云香港,韩国免备案服务器1.8折优惠

1 数组被作为排序函数的参数,排序以后,数组本身就发生了改变,函数的返回值为bool类型.

2 函数名中出现单a表示association,含义为,在按值排序的过程中,保持key=>value的对应关系不变

3 函数名中出现单k表示key,含义为,在按值排序的过程中按照数组key而不是数组的值排序

4 函数名中出现单r的表示reverse,含义为,按照跟不加r的相反的顺序排列

5 函数名中出现单u的表示user-defined,含义为,使用用户自定义函数排序,如果函数的逻辑是参数1<参数2返回负数,则按照升序排列(p1小2返负升)。

sort函数升序排序,代码如下:

 1. bool sort ( array &$array [, int $sort_flags= SORT_REGULAR ] ) 
 2. <?php 
 3. $fruits = array("lemon""orange""banana""apple"); 
 4. sort($fruits); 
 5. var_dump($fruits); 
 6.  
 7. //结果: 
 8. array 
 9. 0 => string 'apple' (length=5) 
 10. 1 => string 'banana' (length=6) 
 11. 2 => string 'lemon' (length=5) 
 12. 3 => string 'orange' (length=6) 

rsort降序排列,代码如下:

 1. <?php 
 2. $fruits = array("lemon""orange""banana""apple"); 
 3. rsort($fruits); 
 4. var_dump($fruits); 
 5. ?> 
 6. //结果: 
 7. array 
 8. 0 => string 'orange' (length=6) 
 9. 1 => string 'lemon' (length=5) 
 10. 2 => string 'banana' (length=6) 
 11. 3 => string 'apple' (length=5) 

asort按照二维数组值的升序排列,保持key=>value的关联关系,代码如下:

 1. <?php 
 2. $fruits = array("d" => "lemon""a" => "orange""b" => "banana""c" => "apple"); 
 3. asort($fruits); 
 4. var_dump($fruits); 
 5. ?> 
 6. //结果: 
 7. array 
 8. 'c' => string 'apple' (length=5) 
 9. 'b' => string 'banana' (length=6) 
 10. 'd' => string 'lemon' (length=5) 
 11. 'a' => string 'orange' (length=6) 

arsort按照二维数组值的降序排列,保持key=>value的关联关系,代码如下:

 1. <?php 
 2. $fruits = array("d" => "lemon""a" => "orange""b" => "banana""c" => "apple"); 
 3. arsort($fruits); 
 4. var_dump($fruits); 
 5. ?> 
 6. //结果 
 7. array 
 8. 'a' => string 'orange' (length=6) 
 9. 'd' => string 'lemon' (length=5) 
 10. 'b' => string 'banana' (length=6) 
 11. 'c' => string 'apple' (length=5) 

ksort按照数组的key升序排列,代码如下:

 1. <?php 
 2. $fruits = array("d"=>"lemon""a"=>"orange""b"=>"banana""c"=>"apple"); 
 3.  
 4. ksort($fruits); 
 5. var_dump($fruits); 
 6. ?> 
 7. //结果 
 8. array 
 9. 'a' => string 'orange' (length=6) 
 10. 'b' => string 'banana' (length=6) 
 11. 'c' => string 'apple' (length=5) 
 12. 'd' => string 'lemon' (length=5)

krsort按照数组key的降序排列,代码如下:

 1. <?php 
 2. $fruits = array("d"=>"lemon""a"=>"orange""b"=>"banana""c"=>"apple"); 
 3. krsort($fruits); 
 4. var_dump($fruits); 
 5. ?> 
 6. //开源代码phpfensi.com 
 7. array 
 8. 'd' => string 'lemon' (length=5) 
 9. 'c' => string 'apple' (length=5) 
 10. 'b' => string 'banana' (length=6) 
 11. 'a' => string 'orange' (length=6) 

usort函数按照用户自定义的函数排序,代码如下:

 1. <?php 
 2. function cmp($a$b
 3. if ($a == $b) { 
 4. return 0; 
 5. return ($a < $b) ? -1 : 1; 
 6.  
 7. $a = array(3, 2, 5, 6, 1); 
 8.  
 9. usort($a"cmp"); 
 10.  
 11. var_dump($a); 
 12. ?> 
 13. //结果: 
 14. array 
 15. 0 => int 1 
 16. 1 => int 2 
 17. 2 => int 3 
 18. 3 => int 5 
 19. 4 => int 6 

uksort使用自定义函数按照数组的key排序,代码如下:

 1. <?php 
 2. function cmp($a$b
 3. $a = preg_replace('@^(a|an|the) @'''$a); 
 4. $b = preg_replace('@^(a|an|the) @'''$b); 
 5. return strcasecmp($a$b); 
 6.  
 7. $a = array("John" => 1, "the Earth" => 2, "an apple" => 3, "a banana" => 4); 
 8.  
 9. uksort($a"cmp"); 
 10.  
 11. var_dump($a); 
 12. ?> 
 13. //结果: 
 14. array 
 15. 'an apple' => int 3 
 16. 'a banana' => int 4 
 17. 'the Earth' => int 2 
 18. 'John' => int 1 

uasort将数组用自定义函数按照value排序,保持索引关系不变,代码如下:

 1. <?php 
 2. // Comparison function 
 3. function cmp($a$b) { 
 4. if ($a == $b) { 
 5. return 0; 
 6. return ($a < $b) ? -1 : 1; 
 7.  
 8. // Array to be sorted 
 9. $array = array('a' => 4, 'b' => 8, 'c' => -1, 'd' => -9, 'e' => 2, 'f' => 5, 'g' => 3, 'h' => -4); 
 10. var_dump($array); 
 11.  
 12. // Sort and print the resulting array 
 13. uasort($array'cmp'); 
 14. var_dump($array); 
 15. ?> 
 16. //结果: 
 17. array 
 18. 'a' => int 4 
 19. 'b' => int 8 
 20. 'c' => int -1 
 21. 'd' => int -9 
 22. 'e' => int 2 
 23. 'f' => int 5 
 24. 'g' => int 3 
 25. 'h' => int -4 
 26. array 
 27. 'd' => int -9 
 28. 'h' => int -4 
 29. 'c' => int -1 
 30. 'e' => int 2 
 31. 'g' => int 3 
 32. 'a' => int 4 
 33. 'f' => int 5 
 34. 'b' => int 8 

array_multisort排序多个数组或多维数组,代码如下:

 1. <?php 
 2. $ar = array
 3. array("10", 11, 100, 100, "a"), 
 4. array( 1, 2, "2", 3, 1) 
 5. ); 
 6.  
 7. array_multisort($ar[0], SORT_ASC, SORT_STRING, 
 8. $ar[1], SORT_NUMERIC, SORT_DESC); 
 9. var_dump($ar); 
 10. ?> 
 11. //结果: 
 12. array 
 13. 0 =>  
 14. array 
 15. 0 => string '10' (length=2) 
 16. 1 => int 100 
 17. 2 => int 100 
 18. 3 => int 11 
 19. 4 => string 'a' (length=1) 
 20. 1 =>  
 21. array 
 22. 0 => int 1 
 23.  
 24.  
 25. 1 => int 3 
 26. 2 => string '2' (length=1) 
 27. 3 => int 2 
 28. 4 => int 1 

说明:

1 上例中:$ar数组优先按照$ar[0]的字符串值升序排列,如果字符串值相等,再按照$ar[1]数组的数字值降序排列.

2 array_multisort函数的任意一个位置的参数如果是数组,表示排序时用的值,如果有多个数组参数,优先按照前边的数组值进行排序,如果是常量,例如

SORT_ASC,SORT_DESC,SORT_REGULAR,SORT_NUMERIC,SORT_STRING.

表示排序方法,数组取值前优先.

模板优惠价: (点击购买)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《PHP中数组排序函数详解》
文章链接:https://www.adminn.cn/news/7245.html
本站资源模板仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。2021.5月起,网站调整,暂不再分享免费模板。谢谢理解

Adminn.Cn 站长分享圈

帝国CMS精品模板腾讯云优惠券,代金券

本站源码仅供本地环境下学习借鉴研究使用!

源码请勿用于任何涉灰站点!净化网络,站长更有责!

支付宝扫一扫打赏