www.adminn.cn
站长正能量分享网!

PHP简单实现冒泡排序的教程

AD:阿里云服务器企业会员更优惠 腾讯云香港,韩国免备案服务器1.8折优惠

本文实例讲述了PHP简单实现冒泡排序的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:

 1. <?php 
 2. $files=array("file11.txt","file22.txt","file1.txt","file2.txt"); 
 3. functionmySort($arr,$nat=false) { 
 4.     for($i=0;$i<count($arr);$i++) { 
 5.       for($j=0;$j<count($arr)-$i-1;$j++) { 
 6.         if($nat) { 
 7.           //按照strnatcmp()自然排序函数 
 8.           if(strnatcmp($arr[$j],$arr[$j+1])>0) { 
 9.             $tmp=$arr[$j]; 
 10.             $arr[$j] =$arr[$j+1];//从小到大排 
 11.             $arr[$j+1] =$tmp
 12.           } 
 13.         }else
 14.           //按照strcmp()自然排序函数 
 15.           if(strcmp($arr[$j],$arr[$j+1])>0) { 
 16.             $tmp=$arr[$j]; 
 17.             $arr[$j] =$arr[$j+1];//从小到大排 
 18.             $arr[$j+1] =$tmp
 19.           } 
 20.         } 
 21.       } 
 22.     } 
 23.     return$arr
 24. }//phpfensi.com 
 25. //Array ( [0] => file1.txt [1] => file11.txt [2] => file2.txt [3] => file22.txt ) 
 26. print_r(mySort($files,false)); 
 27. echo"<br/>"
 28. //2<11 
 29. //Array ( [0] => file1.txt [1] => file2.txt [2] => file11.txt [3] => file22.txt ) 
 30. print_r(mySort($files,true)); 
 31. ?> 

模板优惠价: (点击购买)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《PHP简单实现冒泡排序的教程》
文章链接:https://www.adminn.cn/news/7580.html
本站资源模板仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。2021.5月起,网站调整,暂不再分享免费模板。谢谢理解

Adminn.Cn 站长分享圈

帝国CMS精品模板腾讯云优惠券,代金券

2次开发,学习研究使用!扫码支付后联系QQ677123发货!

支付宝扫一扫打赏