www.adminn.cn
站长正能量分享网!

PHP实现二分查找算法(代码详解)

AD:阿里云服务器企业会员更优惠 腾讯云香港,韩国免备案服务器1.8折优惠

二分查找又称折半查找,二分查找算法要求数据必须是有序的,以下是php实现二分查找算法的代码。

一:递归方式

 1. $array = [1,3,6,9,13,18,19,29,38,47,51,56,58,59,60,63,65,69,70,71,73,75,76,77,79,89]; 
 2.  
 3. $target = 73; 
 4.  
 5. $low = 0; 
 6.  
 7. $high = count($array)-1; 
 8.  
 9. function bin_search($array$low$high$target){ 
 10.  
 11.     if ( $low <= $high){ 
 12.  
 13.         var_dump($low$high);echo "\n"
 14.  
 15.         $mid =  intval(($low+$high)/2 ); 
 16.  
 17.         if ($array[$mid] ==  $target){ 
 18.  
 19.             return true; 
 20.  
 21.         }elseif ( $target < $array[$mid]){ 
 22.  
 23.             return  bin_search($array$low,  $mid-1, $target); 
 24.  
 25.         }else
 26.  
 27.             return  bin_search($array$mid+ 1, $high$target); 
 28.  
 29.         } 
 30.  
 31.     } 
 32.  
 33.     return false; 
 34.  
 35.  
 36. $find = bin_search($array$low$high$target); 
 37.  
 38. var_dump($find); 

执行结果

 1. int(0) 
 2.  
 3. int(25) 
 4.  
 5. int(13) 
 6.  
 7. int(25) 
 8.  
 9. int(20) 
 10.  
 11. int(25) 
 12.  
 13. int(20) 
 14.  
 15. int(21) 
 16.  
 17. bool(true) 

我们看到,经过4次二分查找,查找区间不断折半,最终找到了$target。

二:循环方式

 1. $array = [1,3,6,9,13,18,19,29,38,47,51,56,58,59,60,63,65,69,70,71,73,75,76,77,79,89]; 
 2.  
 3. $target = 73; 
 4.  
 5. function bin_search($array$target
 6.  
 7.  
 8.     $low = 0; 
 9.  
 10.     $high = count($array)-1; 
 11.  
 12.     $find = false; 
 13.  
 14.     while (true){ 
 15.  
 16.         if ($low <= $high){ 
 17.  
 18.             var_dump($low$high);echo "\n"
 19.  
 20.             $mid = intval(($low + $high)/2); 
 21.  
 22.             if ($array[$mid] == $target){ 
 23.  
 24.                 $find = true; 
 25.  
 26.                 break
 27.  
 28.             } elseif ($array[$mid] < $target){ 
 29.  
 30.                 $low = $mid+1; 
 31.  
 32.             } elseif ($array[$mid] > $target){ 
 33.  
 34.                 $high = $mid-1; 
 35.  
 36.             } 
 37.  
 38.         } else { 
 39.  
 40.             break
 41.  
 42.         } 
 43.  
 44.     } 
 45.  
 46.     return $find
 47.  
 48.  
 49. $find = bin_search($array$target); 
 50.  
 51. var_dump($find); 

执行结果

 1. int(0) 
 2.  
 3. int(25) 
 4.  
 5. int(13) 
 6.  
 7. int(25) 
 8.  
 9. int(20) 
 10.  
 11. int(25) 
 12.  
 13. int(20) 
 14.  
 15. int(21) 
 16.  
 17. bool(true) 

我们看到,两种方式过程和结果相同。下面我们来测试下针对关联数组的二分查找算法:

 1. $array = ['a'=>1,'b'=>3,'c'=>6,'d'=>9,'e'=>13,'f'=>18,'g'=>19,'h'=>29,'i'=>38]; 
 2.  
 3. $target = 19; 
 4.  
 5. function bin_search($array$target
 6.  
 7.  
 8.     $low = 0; 
 9.  
 10.     $high = count($array)-1; 
 11.  
 12.     $key_map = array_keys($array); 
 13.  
 14.     $find = false; 
 15.  
 16.     while (true){ 
 17.  
 18.         if ($low <= $high){ 
 19.  
 20.             var_dump($low$high);echo "\n"
 21.  
 22.             $mid = intval(($low + $high)/2); 
 23.  
 24.             if ($array[$key_map[$mid]] == $target){ 
 25.  
 26.                 $find = true; 
 27.  
 28.                 break
 29.  
 30.             } elseif ($array[$key_map[$mid]] < $target){ 
 31.  
 32.                 $low = $mid+1; 
 33.  
 34.             } elseif ($array[$key_map[$mid]] > $target){ 
 35.  
 36.                 $high = $mid-1; 
 37.  
 38.             } 
 39.  
 40.         } else { 
 41.  
 42.             break
 43.  
 44.         } 
 45. //phpfensi.com 
 46.     } 
 47.  
 48.     return $find
 49.  
 50.  
 51. $find = bin_search($array$target); 
 52.  
 53. var_dump($find); 

执行结果

 1. int(0) 
 2.  
 3. int(8) 
 4.  
 5. int(5) 
 6.  
 7. int(8) 
 8.  
 9. bool(true) 

两次二分查找,找到了$target,针对关联数组,我们使用了php的array_keys函数获得这个关联有序数组的key,通过key间接比对$target和$array的值。

模板优惠价: (点击购买)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《PHP实现二分查找算法(代码详解)》
文章链接:https://www.adminn.cn/news/7803.html
本站资源模板仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。2021.5月起,网站调整,暂不再分享免费模板。谢谢理解

扫码支付后请联系右侧QQ发送下载地址!!

源码请勿用于任何涉灰站点!净化网络,站长更有责!

支付宝扫一扫打赏