www.adminn.cn
站长正能量分享网!

Array和SplFixedArray比较(代码示例)

AD:阿里云服务器企业会员更优惠 腾讯云香港,韩国免备案服务器1.8折优惠

PHP 的精髓就是数组的运用,数组玩得好可以用于所有数据结构。有个叫SPL的好东西,里面有很多数据结构可供我们使用,并且性能也比我们使用数组实现的要好很多。

今天来看看SplFixedArray,顾名思义,固定大小的数组。实例化时,指定数组大小,使用过程中不可对数组进行扩容、缩小。

所以如果你有对数组进行动态操作时,可能就不太适合用它,而且SplFixedArray的索引只能是数字,不可以作为键值数组使用。

下面是测试Array和SplFixedArray的 100W 次读写性能以及内存占用,代码:

 1. <?php 
 2.  
 3. define('TEST_COUNT', 1000000); 
 4.  
 5. $memory = memory_get_usage(); 
 6.  
 7. $writeTime = microtime(true); 
 8.  
 9. $arr = []; 
 10.  
 11. for($i = 0; $i < TEST_COUNT; ++$i
 12.  
 13.  
 14.     $arr[] = $i
 15.  
 16.  
 17. $writeTime = microtime(true) – $writeTime
 18.  
 19.    
 20.  
 21. $readTime = microtime(true); 
 22.  
 23. for($i = 0; $i < TEST_COUNT; ++$i
 24.  
 25.  
 26.     $value = $arr[$i]; 
 27.  
 28.  
 29. $readTime = microtime(true) – $readTime
 30.  
 31. $memory = memory_get_usage() – $memory
 32.  
 33. echo '[Array]', PHP_EOL, 'Memory: '$memory' bytes', PHP_EOL, 'Write Time: '$writeTime's', PHP_EOL, 'Read Time: '$readTime's', PHP_EOL; 
 34.  
 35.    
 36.  
 37. $memory = memory_get_usage(); 
 38.  
 39. $writeTime = microtime(true); 
 40.  
 41. $splFixedArray = new SplFixedArray(TEST_COUNT); 
 42.  
 43. for($i = 0; $i < TEST_COUNT; ++$i
 44.  
 45.  
 46.     $splFixedArray[$i] = $i
 47.  
 48.  
 49. $writeTime = microtime(true) – $writeTime
 50.  
 51.    
 52.  
 53. $readTime = microtime(true); 
 54.  
 55. for($i = 0; $i < TEST_COUNT; ++$i
 56.  
 57.  
 58.     $value = $splFixedArray[$i]; 
 59.  
 60.  
 61. $readTime = microtime(true) – $readTime
 62.  
 63. $memory = memory_get_usage() – $memory
 64.  
 65. echo '[SplFixedArray]', PHP_EOL, 'Memory: '$memory' bytes', PHP_EOL, 'Write Time: '$writeTime's', PHP_EOL, 'Read Time: '$readTime's', PHP_EOL; 

运行结果:

 1. [Array] 
 2.  
 3. Memory: 33558608 bytes 
 4.  
 5. Write Time: 0.083034038543701s 
 6.  
 7. Read Time: 0.022516965866089s 
 8.  
 9. [SplFixedArray] 
 10.  
 11. Memory: 16003208 bytes 
 12.  
 13. Write Time: 0.037343978881836s 
 14.  
 15. Read Time: 0.022947072982788s 

结论:

内存占用:SplFixedArray 比 Array 能节省一半多的内存

写入性能:SplFixedArray 比 Array 更快

读取性能:五五开,多次测试下来 Array 读取速度甚至更快一些

如果你能确定只需要使用索引数组,并且能预测该数组的成员数,那显然用SplFixedArray更加适合一些。

模板优惠价: (点击购买)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《Array和SplFixedArray比较(代码示例)》
文章链接:https://www.adminn.cn/news/7807.html
本站资源模板仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。2021.5月起,网站调整,暂不再分享免费模板。谢谢理解

扫码支付后请联系右侧QQ发送下载地址!!

源码请勿用于任何涉灰站点!净化网络,站长更有责!

支付宝扫一扫打赏