www.adminn.cn
站长正能量分享网!

一个简单的PHP验证码实现代码

AD:阿里云服务器企业会员更优惠 腾讯云香港,韩国免备案服务器1.8折优惠

为提高网站安全性,登陆采用验证码是必不可少的。一款简单精致的PHP验证码应运而生!此验证码简洁美观,源码简单,可以自定义修改样式,是一款不错的验证码。

实现代码:

 1. <?php 
 2.  //将验证码保存到session里,供全局使用 
 3.  session_start(); 
 4.  $nums = ""
 5.  for($i=0;$i<4;$i++){ 
 6.   //产生随机数并转换成十六进制 
 7.   $nums.=dechex(mt_rand(0,15)); 
 8.  } 
 9.  //将验证码写入session 
 10.  $_SESSION['code']=$nums
 11.  
 12.  //设置验证码长和宽 
 13.  $_width = 60; 
 14.  $_height = 20; 
 15.  //创建一张图片 
 16.  $_img = imagecreatetruecolor($_width,$_height); 
 17.  //创建一个白色 
 18.  $_white = imagecolorallocate($_img,220,250,250); 
 19.  //填充背景 
 20.  imagefill($_img,0,0,$_white); 
 21.  
 22.  //随机画6条线条 
 23.  for($i=0;$i<6;$i++){ 
 24.   $_rnd_color = imagecolorallocate($_img,mt_rand(0,255),mt_rand(0,255),mt_rand(0,255)); 
 25.   imageline($_img,mt_rand(0,$_width),mt_rand(0,$_width),mt_rand(0,$_width),mt_rand(0,$_width),$_rnd_color); 
 26.  } 
 27.  
 28.  //随机画出雪花 
 29.  for($i=0;$i<60;$i++){ 
 30.   imagestring($_img,1,mt_rand(1,$_width),mt_rand(1,$_height),"*",imagecolorallocate($_img,mt_rand(200,255),mt_rand(200,255),mt_rand(200,255))); 
 31.  } 
 32.  
 33.  //输出验证码 
 34.  for($i=0;$i<strlen($_SESSION['code']);$i++){ 
 35.   imagestring($_img,mt_rand(6,10),$i*$_width/4+mt_rand(1,10),mt_rand(1,$_height/2),$_SESSION['code'][$i],imagecolorallocate($_img,mt_rand(0,100),mt_rand(0,150),mt_rand(0,200))); 
 36.  } 
 37.  
 38.  //输出和销毁 
 39.  header("Content-Type:image/png"); 
 40.  imagepng($_img); 
 41.  imagedestroy($_img); 
 42. ?> 

模板优惠价: (点击购买)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《一个简单的PHP验证码实现代码》
文章链接:https://www.adminn.cn/news/8196.html
本站资源模板仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。2021.5月起,网站调整,暂不再分享免费模板。谢谢理解

Adminn.Cn 站长分享圈

帝国CMS精品模板腾讯云优惠券,代金券

本站源码仅供本地环境下学习借鉴研究使用!

源码请勿用于任何涉灰站点!净化网络,站长更有责!

支付宝扫一扫打赏