www.adminn.cn
站长正能量分享网!

PHP中isset()和empty()函数有什么区别?

AD:阿里云服务器企业会员更优惠 腾讯云香港,韩国免备案服务器1.8折优惠

本篇文章给大家带来的内容是关于PHP中isset()和empty()函数有什么区别?有一定的参考价值,有需要的朋友可以参考一下,希望对你有所帮助。

很多人只想着高深的技术,却连基础知识储备都不过关!一个简单的问题都能被问的发怵,简直可笑!对!说的就是我自己!接下来会一直坚持做一些简单的知识总结。

1、isset() 的定义

检测变量是否已设置并且非 NULL

 1. <?php  
 2.  
 3. $var = '' 
 4.  
 5. // 结果为 TRUE,所以后边的文本将被打印出来。 
 6.  
 7. if (isset($var)) { 
 8.  
 9.     echo "This var is set so I will print."
 10.  
 11.  
 12.  
 13. // 在后边的例子中,我们将使用 var_dump 输出 isset() 的返回值。 
 14.  
 15. // the return value of isset(). 
 16.   
 17. $a = "test"
 18.  
 19. $b = "anothertest"
 20.  
 21. var_dump(isset($a));      // TRUE 
 22.  
 23. var_dump(isset($a$b)); // TRUE  
 24.  
 25. unset ($a); 
 26.   
 27. var_dump(isset($a));     // FALSE 
 28.  
 29. var_dump(isset($a$b)); // FALSE 
 30.  
 31. //phpfensi.com 
 32. $foo = NULL; 
 33.  
 34. var_dump(isset($foo));   // FALSE 
 35.  
 36. ?> 

结果:

 1. This var is set so I will print.bool(true) 
 2.  
 3. bool(true) 
 4.  
 5. bool(false) 
 6.  
 7. bool(false) 
 8.  
 9. bool(false) 

2、empty() 的定义

==检查一个变量是否为空==

以下的东西被认为是空的:

"" (空字符串)

0 (作为整数的0)

0.0 (作为浮点数的0)

"0" (作为字符串的0)

NULL

FALSE

array() (一个空数组)

$var; (一个声明了,但是没有值的变量)

3、isset() 和 empty()的比较

 1. $var = 0; 
 2.  
 3. if (emptyempty($var)) { 
 4.  
 5.     echo 1; 
 6.  
 7. }//1 
 8.  
 9. if (isset($var)) { 
 10.  
 11.     echo 2; 
 12.  
 13. }//1 

4、 0、‘’、null之间相等关系

 1. if('' == null && '' == 0 && null ==  0 && 0 =='0')  
 2.  
 3. echo true; 
 4.  
 5. //返回结果  1; 
 6.  
 7. if('' == '0' || null == '0' )  
 8.  
 9. echo true; 
 10.  
 11. //返回结果 untitled; 

结论:==' ' ,null , 0 ,'0'互相相等;'',null不等于'0'==

模板优惠价: (点击购买)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《PHP中isset()和empty()函数有什么区别?》
文章链接:https://www.adminn.cn/news/8391.html
本站资源模板仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。2021.5月起,网站调整,暂不再分享免费模板。谢谢理解

扫码支付后请联系右侧QQ发送下载地址!!

源码请勿用于任何涉灰站点!净化网络,站长更有责!

支付宝扫一扫打赏