www.adminn.cn
站长正能量分享网!

php二分查找二种实现示例

AD:阿里云服务器企业会员更优惠 腾讯云香港,韩国免备案服务器1.8折优惠

这篇文章主要介绍了php二分查找的二种实现示例,递归解法二分查找和非递归算法二分查找的示例,需要的朋友可以参考下。

php二分查找示例

二分查找常用写法有递归和非递归,在寻找中值的时候,可以用插值法代替求中值法。

当有序数组中的数据均匀递增时,采用插值方法可以将算法复杂度从中值法的lgN减小到lglgN,代码如下:

 1. /** 
 2.  * 二分查找递归解法 
 3.  * @param type $subject 
 4.  * @param type $start 
 5.  * @param type $end 
 6.  * @param type $key 
 7.  * @return boolean 
 8.  */ 
 9. function binarySearch_r($subject$start$end$key
 10.  
 11.  if ( $start >= $end ) return FALSE; 
 12.  $mid = getMidKey($subject$start$end$key); 
 13.  if ( $subject[$mid] == $key ) return $mid
 14.  if ( $key > $subject[$mid] ) { 
 15.   return binarySearch($subject$mid$end$key); 
 16.  } 
 17.  if ( $key <= $subject[$mid] ) { 
 18.   return binarySearch($subject$start$mid$key); 
 19.  } 
 20.  
 21. /** 
 22.  * 二分查找的非递归算法 
 23.  * @param type $subject 
 24.  * @param type $n 
 25.  * @param type $key 
 26.  */ 
 27. function binarySearch_nr($subject$n$key
 28.  $low = 0; 
 29.  $high = $n
 30.  while ( $low <= $high ) { 
 31.   $mid = getMidKey($subject$low$high$key); 
 32.   if ( $subject[$mid] == $key ) return $mid
 33.   if ( $subject[$mid] < $key ) { 
 34.    $low = $mid + 1; 
 35.   } 
 36.   if ( $subject[$mid] > $key ) { 
 37.    $high = $mid – 1; 
 38.   } 
 39.  } 
 40. function getMidKey($subject$low$high$key
 41.  /** 
 42.   * 取中值算法1 取中值 不用 ($low+$high)/2的方式是因为 防止low和high较大时候,产生溢出…. 
 43.   */ 
 44.  //return round($low + ($high – $low) / 2); 
 45. //phpfensi.com 
 46.  /** 
 47.   * 经过改进的插值算法求中值,当数值分布均匀情况下,再降低算法复杂度到lglgN 
 48.   * 取中值算法2 
 49.   */ 
 50.  return round( (($key – $subject[$low]) / ($subject[$high] – $subject[$low])*($high$low) ) ); 

模板优惠价: (点击购买)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《php二分查找二种实现示例》
文章链接:https://www.adminn.cn/news/8569.html
本站资源模板仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。2021.5月起,网站调整,暂不再分享免费模板。谢谢理解

扫码支付后请联系右侧QQ发送下载地址!!

源码请勿用于任何涉灰站点!净化网络,站长更有责!

支付宝扫一扫打赏